X

Manage Me - Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä:
Manage Me Oy
Tehtaankatu 27-29 D
00150 Helsinki
Y-tunnus: 2846551-2

2. Rekisteriasioita hoitava taho sekä yhteyshenkilö:
Manage Me Oy / Tina Jukarainen
Tehtaankatu 27-29 D
00150 Helsinki
contact@manageme.fi

3. Rekisterin nimi
Manage Me -tiedotuslista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään Manage Me Oy:n sekä BMG Scandinavian tiedottamistarkoituksiin, kuten levy-yhtiön julkaisupromootioon ja Manage Me:n omaan tiedotukseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutetun etu. Keräämme henkilötietoja ainoastaan henkilöiltä, joiden ammatillinen asema perustelee rekisteröidyn tarpeen vastaanottaa tiedotteita rekisterinpitäjältä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissämme on nimenne, sähköpostiosoitteenne, oletettu työpaikkanne ja ammatillinen asemanne ja /tai tittelinne. Keräämme ainoastaan tietoja, jotka ovat välttämättömiä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen (Kts. Kohta 4).

6. Tietojen luovutus
Rekisteritietoja käsittelevät ainoastaan Manage Me Oy:n työntekijät, joiden toimenkuvaan rekisteritietojen käsittely kuuluu. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä työntekijöiden yksityiseen käyttöön.

7. Automaattinen päätöksenteko
Rekisteröityihin ei kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään oikeutetun edun mukaisesti niin kauan kuin Manage Me Oy:n toiminnan jatkuminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. (Kts. Kohta 4) Kuitenkin vähintään kahden (2) vuoden ajan.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

10. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityjen tiedot on kerätty säännönmukaisesti joko suoraan asianomaiselta, julkiselta verkkosivulta, muusta julkisesta lähteestä tai rekisterinpitäjän olemassa olevista luvallisista mediakontakteista.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2). Rekisteröidyt voivat vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ja peruuttaa suostumuksensa olla tiedotuslistalla. Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi vain, jos rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.

12. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2). Rekisterinpitäjä sitoutuu poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot kohtuullisen ajan kuluessa poistopyynnön saapumisesta.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Manage Me Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Manage Me Oy suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisin väliajoin.

Yhteystiedot

Manage Me Oy
Tehtaankatu 27-29 D
00150 Helsinki, Finland
www.manageme.fi
contact@manageme.fi